Kaavoitustyöhön lisää vuorovaikutusta ja keskustelua

Maankäyttö ja rakennuslaissa on vuorovaikutus ja osallistaminen hyvin tärkeässä asemassa vaikkakaan sitä laadittaessa sosiaalista mediaa ei nykyisessä muodossa ollut käytössä ja internet-pohjaisia kyselymenetelmiä vasta kehiteltiin.

Kuntalaisia osallistamalla ja vuorovaikutteisuutta lisäämällä kaavaprosessin aloitusvaiheessa voidaan useimmissa tapauksissa välttää turhia valituksia, jotka vievät eri oikeusasteissa vuosia. Suunnittelija saa osallisilta tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi. Normaalisti kaavaprosessi kestää kaikkine vaiheineen hakemuksesta vahvistumiseen noin kalenterivuoden oli sitten kyseessä merkittävä kaava tai vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos. Kun tähän lisätään valituksien käsittely ja siihen liittyvät lausuntokierrokset aikaa voi mennä useita vuosia. Kaikki tämä aika on kaupungin elinvoiman kehittymisestä pois.

Vuorovaikutteisuutta voidaan lisätä myös virkamiesten kesken siirtämällä suunnittelija ja virkamiehet siiloista saman pöydän ääreen suunnittelemaan yhdessä jo aloitusvaiheessa. Erittäin tärkeää on myös yhteisten tavoitteiden ja strategisten linjojen sopiminen virkamiesten ja päättäjien kesken, jotta päätöksenteon sujuvuus, työnjaon selkeys ja luottamus valmistelijoiden sekä päättäjien välillä saadaan ketterämmäksi.

Tiedottamiseen, osallistamiseen ja vuorovaikutukseen kannattaa panostaa. Maailmalta löytyy hyviä työkaluja, alustoja ja menetelmiä, joista suurin osa on ilmaisia. Jämsässä on sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä otettu tehokkaasti käyttöön mutta kaavoituksessa ollaan vielä alkutaipaleella. Kaupungin facebook ja twitter sivuilla tullaan näkemään jatkossa kaikista kaavoista ja niiden vaiheista tietoa, jotta myös kuntalaiset voivat osallistua sitä kautta. Internet pohjaisia paikkatietoon perustuvia kokemusperäisen tiedon keruumenetelmiä on olemassa lukuisia mutta Jämsässä niitä ei ole vielä kokeiltu käytännössä. Keväällä aloitetussa taajamaosayleiskaavatyössä tulee kuntalaisten osallistaminen olemaan yhtenä painopisteenä. Hyödynnämme koko projektin ajan sosiaalista mediaa sekä muita osallistamismenetelmiä. Niistä lisää seuraavissa blogeissa.

Kari Stenlund, kaavoitusarkkitehti