Ratkaisuja odotellaan edelleen

Joitain  ehdotuksia on tullut valtion taholta niin itsehallintoalueista kuin sote-ratkaisuista. Silti edelleen ovat ratkaisua vaille monet perustanlaatuiset seikat. Ministerit ovat luvanneet, että lakiluonnos  tulee lausuntokierrokselle ja maakuntaratkaisut tehdään ennen kuin lehdet puhkeavat puihin – minähän vuonna, toivottavasti tänä vuonna.

Olemme jo vastanneet moniin Pirkanmaan alueen kysymyksiin liittyen sote-palveluiden tuottamiseen. Maakuntaratkaisu toisi tähänkin enemmän lihaa luiden ympärille  ja pääsisimme todella työstämään tulevaa. Mikäli itsehallintoalueet/maakunnat käynnistyvät suunnitelulla tavalla, ei aikaa ole järin paljon suunnitella tulevaa.

Eräs merkittävä linjaus sentään saatiin, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä meidän  oma sairaalamme , Jokilaakson sairaala, todettiin olevan julkinen erikoissairaanhoidon yksikkö, joka kuuluu potilaan erikoissairaanhoidon valinnanvapauden piiriin. Monet kunnat ovat päätöksen pohjalta jo maksaneet käyttämistään palveluista- toivottavasti kaikki muutkin seuraavat perässä. Pienen varjon asian maaliin menolle vielä tuo se, että asiasta saatetaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Linjauksia ja lakiluonnosta odotellessa,

Tuula Liehu, sosiaali- ja terveysjohtaja

 

Yhteispelillä

Olen hyvin paljon viime aikoina ”askarrellut” niin ajatuksissa, sanoissa kuin teoissakin akselilla sopimusten valvonta – seuranta- tarkastuskäynnit. Tämä johtunee siitä, että  työssä on parhaillaan menossa eräs iso ostopalvelusopimuksen toteuman arviointi sekä kokonaisvaltaisen valvontasuunnitelman työstäminen. Teemme työtä yhdessä  – ja tämä on mielestäni se huomion arvoinen asia. Osallistujia on eri tahoilta; tilaajan edustajina niin viranhaltijoita kuin lautakunnan jäseniä sekä useita tuottajan edustajia ja nimensä mukaisesti tarkastuskäyntejä tehdään yksiköissä ihan livenä paikan päällä. Tilaaja ja tuottaja eivät ole tässä asetelmassa vastakkaisilla puolilla vaan rinnakkain.  Lisäksi käymme keskusteluja kaupungin muiden hallintokuntien  ja myös toisten kuntien tavoista hoitaa kyseinen asia  ja oppia toisiltamme. Mukana sparraajana on meillä myös jonkin verran asiantuntevaa ulkopuolistakin apua. On ollut ilo huomata kuinka kaikki ovat erittäin sitoutuneita asiaan ja valmiita näyttämään tietä tällä tavoin hyvin pitkälle tulevaisuuteen, jopa 10- 15 vuodeksi.

Lopputuloksesta en vielä tiedä, mutta tavoittelemme sitä mitä pitääkin eli sopimuksen toteutumista valtuuston päättämien linjausten perusteella ja etenkin sitä, että kunnan asukkaat saavat sen palvelun, jota heille on sovittu tuotettavan.

Yhteispelillä tämäkin sujuu!

 

IHAA puolen hehtaarin metsässä

Olen jo lähes kaksi kuukautta yrittänyt sulatella hallituksen linjaamaa itsehallintoalueratkaisua. Se vei ainakin minun ajatteluni kokonaan uusille uomille- nimittäin tähän asti olin kääntänyt aivojani ajattelemaan tulevaa ratkaisua sote-ratkaisuna, mutta siitä tulikin jotain muuta. Nyt ei valtionkaan eri toimijoiden taholta puhuta enää sotesta vaan itsehallintoalueista ja siitä mitä toimintoja sinne siirretään niin kunnilta kuin valtion ja maakuntien nykysin hallinnoimista toiminnoista. Silti uskallan toivoa, että myös sote-asioihin jaksetaan kiinnittää huomiota.

Näin muutama viikko sitten jossain yhteydessä käytettävän itsehallintoalueista lyhennettä IHA ja tästäpä johtui heti mieleeni, että lyhenne on lähellä Nalle Puhin kaverin IHAAN nimeä ja siitä edelleen mielikuvittelin, että IHA on kuin IHAA puolen hehtaarin metsässä etsimässä kadonnutta häntäänsä. Mielestäni etsimisestä on IHASSAKIN kyse, erona vain se, että ei oikein tiedetä edes mitä etsiä, IHAA tiesi.

Olkoon nyt sitten IHA tai mikä tahansa nimeltään tämä uudistus kunhan  se tuottaa meille kuntalaisille ne palvelut, joita tarvitsemme ja ainakin yhtä laadukkaasti kuin nyt ja vielä kustannustehokkaammin kuin nyt. Tätähän tällä ratkaisulla haetaan. Paljon on tehtävää ennen kuin alueiden toiminta voi käynnistyä vuonna 2019.

Mielenkiintoisia haasteita IHAN parissa myös vuonna 2016!

Tuula Liehu, sosiaali- ja terveysjohtaja

 

Ratkaisuja saatiin

Viime päivien keskustelunaiheet eri medioissa ja kuntalaisten puheissa ovat keskittyneet sote- ja itsehallintoalueisiin. Mitä nämä hallituksen linjaukset tarkoittavatkaan? Paikataanko tällä kestävyysvajetta? Kovin paljon puuttuu vielä yksityiskohtia, mutta niitä on luvattu tihenevään tahtiin tulevina viikkoina. Ja kyllähän niitä tarvitaan, jotta uudet alueet voivat käynnistää toimintansa 1.1.2019.

Tehdyt päätökset eivät vaikuta näkemykseni mukaan sote-palveluihin Jämsässä mitenkään merkittävällä tavalla. Jämässä on varauduttu tulevaan solmimalla palvelusopimus sote-palvelujen tuottamisesta yhteisyrityksen toimesta vähintään 10 vuodeksi. Vaikka sopimus siirtyykin itsehallintoalueen hallinnoitavaksi ja Jämsän kaupunki ei enää toimi tilaajana, saavat jämsäläiset kuitenkin palveluja sopimuksen mukaisesti. Yhteisyrityksen omistusosuuksiin eivät nämä tehdyt linjaukset vaikuta, joten kaupungin edustus on yhtiön päätäntäelimissä mukana 49%:n osuudella ja palvelusopimuksessakin on kohtia, joihin kaupungin edustajat voivat vaikuttaa.  Toki kaikkiin sopimuksiin sisältyy ns. force major-tilanteet eli merkittävät lainsäädännön muutokset, katastrofit yms. muuttavat tilanteita ja sopimuksia.

Muutoinkin Jämsän tilanne ja sijainti on oivallinen; olemme tehneet maakuntarajoihin katsomatta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jo pitkään; tämän mahdollisuuden soisi jatkuvan itsehallintoalueiden rajojen yli ja itse toivoisin, että itsehallintoalueet tekisivät laajaa yhteistyötä keskenään palveluiden järjestämisessä eivätkä lähtisi kilpailemaan keskenään. Lähellämme on myös kaksi vaativampaa erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa, joista toinen on yliopistosairaala. Näin kuntalaiset voivat valita jomman kumman lähellä olevan ja tutun paikan vaativammankin hoidon tarpeisiin.  Kuntalaisen valinnanvapauden on luvattu edelleen laajenevan kaikissa palveluissa koskemaan myös yksityistä palvelua, joka on tervetullutta.

Kunnille jää edelleen paljon tehtäviä, vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu sieltä siirtyykin pois. Oleellista on sopia itsehallintoalueen ja kuntien välisestä työnjaosta  ja rajapinnoista monissa toiminnoissa. Rahoitusjärjestelmä odottaa myös päätöksiä ja linjauksia, jotta voimme lähteä suunnittelemaan tarkemmin tulevaa.

Tarkempia ratkaisuja odotellen,

Tuula Liehu, sote johtaja

Kuntalaisia kuunnellen ja kuullen

Tänään oli kutsuttu kuntalaisia Kuorevesisaliin Halliin keskustelemaan kaupungin johtavien viranhaltijoiden kanssa.  Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen on tätä päivää ja jopa kirjattu ihan säädöksiinkin. Kuntalaisilla on oikeus saada tietoa kuntansa palveluista ja myös vaikuttaa niihin suoraan eikä vain välillisesti äänestämiensä edustajien kautta. Vaikka tämä sähköinen maailma nykyisestä vain lisääntyy, on tällaisille tilaisuuksille ihan erillinen tarpeensa. Kohtaaminen kasvoista kasvoihin tuo meidät viranhaltijat lähemmäksi ja tutummaksi ottaa yhteyttä silloin kun tarvetta on.

Kuntalaisten mieltä askarrutti ihan arkiset asiat ja kysymyksiä tehtiin vilkkaasti. Aiheina vilahteli mm. alueen juomaveden tilanne, liikuntatilojen maksullisuus, yksityisteiden avustukset,  kaavoituksen tilanne, julkisen liikenteen vähäisyys, terveyspalvelut, erikoisairaanhoidon hoitopaikan valinnanvapaus ja kolmannen sektorin rooli ja merkitys.

Erittäin hyviä kehittämisehdotuksia saatiin kaupungin www-sivujen saattamisesta kyläystävällisemmiksi sekä liikkumisreseptin saamisesta lääkäriltä särkylääkkeen sijaan tai lisäksi. Hienoa! Kiitos! Juuri tällaisia konkreettisia asioita toivottiinkin saatavan ja näitä luvattiin kyllä myös edistää. Keskustelua olisi jatkunut pitempäänkin kuin sille varattu noin tunnin aika, mutta tästä on hyvä jatkaa.

Tilaisuuden lopuksi jäin muutaman henkilön kanssa hetkeksi juttelemaan. Lopuksi eräs kuntalainen totesi, että kannatti tulla paikalle. Hyvä niin.

Kierros jatkuu ensi maanantaina Länkipohjassa. Toivotaan runsasta osanottoa ja vilkasta vuoropuhelua, joka vie asioita eteen päin ja kehittää yhteistä kaupunkiamme vielä paremmaksi paikaksi asua ja elää.

Nähdään!

Tulevaisuuden suuntaa

Kaupungissa pohditaan eri tahoilla ja tasoilla tulevaisuuden suuntia: mitkä ovat tavoitteemme eli visio, mitkä ovat  ne strategiset valinnat, joilla tavoitteet saavutetaan ja mitkä ovat arvot, jotka jokaisen tulee sisäistää ja jonka mukaan toimia?

Ei siis mitenkään pieniä asioita – oikeastaan kaikkein tärkeimpiä juttuja. Jos meillä ei ole arvoja, strategiaa ja visiota, on työmme turha. Olen varma, että saamme kasaan paljon hyviä asioita kuvaamaan tahtotilaa, mutta oleellista ei ole se, että saamme aikaan asiakirjan, jota esitellä, vaan tärkeintä on SITOUTUMINEN ja ihan kaikilla tasoilla ja tahoilla: valtuutetut, muut luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat, ihan koko henkilökunta, kuntalaiset, yrittäjät ja muut yhteistyökumppanit.

Sitoutuminen voi tapahtua vain silloin kun tunnemme asian läheiseksi ja omaksemme -no, miten tämä mahdollistuu? Siten, että meistä jokainen on aidosti mukana antamassa oman panoksensa strategiatyöhön. Ihan jokaisen ääni ei voi kuulua yksityiskohtia myöten ja siksipä valtuutetut linjaavat ne oleelliset asiat, jotka strategiaan kirjataan ja me sitten eri toiminnoissa käännämme ne ns. omalle kielellemme  ja tavoitteiksi  ja toimenpiteiksi, jotka tukevat vision saavuttamista. Oleellista on löytää sopivat mittarit, joilla voimme todentaa, mitä on saatu aikaan.

Yksinkertaista- eikö?

Tuula Liehu, sosiaali- ja terveysjohtaja

Olethan huomannut?

Ympärillämme tapahtuu paljon asioita ja meiltä kysytään joskus monestikin päivässä: Olethan huomannut sen ja sen? Usein on jäänyt huomaamatta. Mietinkin mitkä asiat kiinnostavat- no, yleensä ne, jotka on itselle jostain syystä tärkeitä. Monet paljonkin puhutut ja merkittävät uutiset ja tapahtumat jäävät kokonaan vaille huomioita, jos ne eivät puhuttele itseä.

Minua puhuttelee tällä hetkellä valtakunnan tason sote-asiat – jostain syystä ne on puhutelleet minua jo kauan työminäni kautta. Tokihan terveyteen liittyvät asiat puhuttelevat meitä jokaista ihan henkilökohtaisella tasolla, koska ne tulevat ns. iholle: Saanko tarvitsemaani palvelua ? Saanko apua kun sitä tarvitsen? Itsessään hallinnolliset asiat eivät kuntalaisena minua kiinnosta – maksan veroja, jotta saan ne yhteiskunnan lupaamat palvelut ja luotan siihen, että tämä yhteiskunta pitää huolen omistaan.

Valtakunnan tasolla on ollut harvinaisen pitkään vallalla päättämättömyys siitä miten sote-palvelut järjestetään, tuotetaan ja rahoitetaan ja tuntuu siltä, että kaiken huomion on vienyt hallinnon himmeliratkaisut ja etenkin se, että kuka/mikä taho saa vastuun eli vallasta on kysymys. Niinkään ei olla kiinnostuttu itsessään ihmisestä yksilönä. Nyt on sitten käynyt niin, että kun valtio ei tiedä ja pelottelee meitä näillä himmelikuvioilla, on kunnat lähteneet sutta eli valtiota pakoon varmistamaan oman alueensa palveluja, olkoon lait ja asetukset sitten mitä tahansa. Niin on käynyt Jämsässäkin – tehtiin 10+5 vuoden sote-palvelujen hankintasopimus , jossa tavoitteena on erityisesti olemassa olevien palvelujen säilyttäminen alueella valtakunnallisista ratkaisuista huolimatta.  Parhaillaan monet muut kunnat miettivät samanlaista ratkaisua. Tässä pari päivää sitten minulle soitti alan lehden toimittaja ja pyysi  minua kuvaamaan asioita, joita nyt palvelujen ulkoistamista miettivät kunnat voisivat ottaa huomioon. Ajattelin aluksi, että onkohan minulla  mitään oikeasti viisasta sanottavana, mutta sitten ajattelin, että koska Jämsä näyttää saaneen valtakunnallistakin huomiota omalla rohkealla tempullaan, annoin palaa ja yritin parhaani mukaan luetella asioita – toivottavasti niistä on hyötyä, koska kyseessä on kauaskantoinen asia.

Ihan oikeasti  – nyt kyllä odotan valtion taholta ryhdistäytymistä päätösten teossa, turhia lupauksia ja lausuntoja on annettu riittämiin – alkaa uskottavuus asiaan jo mennä hitaammaltakin hämäläiseltä. Tokihan asia on ollut hyvä puheenaihe, jos ei muuta ole keksinyt. Onpa löydetty myös taho, jota yhdessä moittia, joten kaikista asioista löytyy aina hyväkin puoli. Hiljaa mielessäni kuitenkin toivon, että valitsemamme päättäjät eivät kuitenkaan lähtisi byrokratian ja hallinnon paisuttamisen tielle hävittämään ja hajottamaan kunta-nimistä ihan hyvää perusyksikköä.